Adresse:


 
 LBC-Consult

 

 

 Ulkærvej 37, Nr. Søby

 

 

 7840 - Højslev.

 

  Kontakt:

 

 

 Tlf.: 29 68 28 48


  (nyt telefonnummer)

 

 

 lars@lbc-consult.dk

 

 

 


                          Åbningstider:

 

 

Mandag & Onsdag:

 

 

Tirsdag & Torsdag:

 

 

 Fredag:

 

 

 Ingen - firmaet lukkede 31/12-2019

 

© Copyright  - LBC - Consult, - All Rights Reserved ®

Service, Reparation og Handelsbetingelser...    LBC-Consult udfører ikke længere reperationer, men henviser til Skives bedste IT-Forretning - Itino på Resenvej i Skive.....

 

Hos LBC-Consult har du mulighed for at få hjælp med dine computer problemer, jeg servicere alt fra problemer med programmer til reparation af hardware. Dette foregår enten på kundens adresse eller på eget service værksted.

 

 

Reparationer bliver lavet i den rækkefølge de bliver indleveret.

 

EDB - assistance på eget værksted / hos kunde pr. time

Kr. 450,- + kørsel

 

EDB - assistance "Her-og Nu" Ekspres gebyr

Kr. 400,-

 

(Der beregnes altid minimum en 1. time)

 

Assistance hos kunde, - kørselsgebyr

Kr. 187,50

 

Assistance hos kunde uden for Skive - kørselsgebyr

Kr. 312,50

 

Onlinesupport:

Kr. 450,- pr. time.

 

Onlinesupport:  Efter kl. 16.00, min 1. time

Kr. 550,- pr. time.

 

Onlinesupport:  weekend kun efter aftale, min. 1. time

Kr. 700,- pr. time.

 

 

Der er også mulighed for at få et tilbud på en reparation før den bliver udført. Accepteres denne er det gratis at få udarbejdet tilbud, accepteres den ikke faktureres et gebyr på kr. 250,- kr. Der udarbejdes tilbud på hjemmesider og projekter med hjemmesider. Accepteres denne, er tilbudet gratis. Accepteres den ikke faktureres et gebyr på 625,- kr. Alle priser er inklusiv moms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbetingelser :

 

Generelt

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne finder nedenstående betingelser anvendelse.Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

 

Tilbud, annoncer m.v.

Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for sælger såfremt skriftlig aftale foreligger. Sælger er kun bundet af tilbud i 14 dage.

 

Pris

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

 

Betaling

Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales. Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 10% p.a. af den del af købesummen som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning. Dog mindst 150,00 kr.

 

Levering

Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”.

 

Forsendelse

Uden forudgående instruks vælges transportmiddel og vej efter sælgers bedste skøn.

 

Returnering / Annullering

Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10%.

Sælger yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er sælger berettiget til at beregne sig et gebyr på 20% af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med sælgers godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres i original emballage.

Annullering af ordre på specielt udmålte og selekterede varer accepteres ikke.

Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr. Indtil 2 måneder før levering udgør gebyret 10% af købesummen, indtil 14 dage før levering 25% og indtil levering 50%. Annullering af ordrer, der er placeret hos sælgers leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.

Software tages ikke retur.

 

Installation / ibrugtagning

Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde.

 

Reklamationer

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler. Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

 

Reklamationsret

For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste - der påføres køberen på grund af materiale- og fabrikationsfejl, hardware- og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer - påtager sælger sig ingen erstatningspligt. For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.

Ved salg til private gælder købelovens bestemmelser:

24 mdr´s rekalmationsret hvoraf de første 6 mdr. er garanti. i de tilfælde vore leverandører yder længere garanti over for os, overdrages denne garanti selvfølgelig også til vores kunder.

 

Ejendomsret

Det solgte (incl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

 

Alle fotos optaget af LBC-Consult er omfatet af loven om ophavsret og er LBC-Consults ejendom. Endvidere er design og brug af ting fra hjemmesider udført af LBC-Consult ligeledes omfatet af copyright. Enhver brug af LBC-Consult ejendom kræver tilladelse fra LBC-Consult og må kun anvendes med tilladelse.

 

Leveringstid og force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller sælgers leverandørers muligheder for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget i mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

 

Leje af webhotel og udførelse af websteder

Betingelserne er gældende for alt samarbejde mellem kunden og LBC-Consult. Ved afgivelse af ordre er aftalen mellem køber og LBC-Consult bindende. Ved afgivelse af ordre/køb indgås der bindende aftale og køber giver hermed samtidigt tilladelse til LBC-Consult om at iværksætte købet/ordren straks. Optagelse af fotos til websted betales af kunden, rettighederne til fotos og film optaget af LBC-Consult, indehaves af LBC-Consult.

 

Fornyelse eller opsigelse af aftale

Webhoteller - Aftalen er fortløbende og en fornyelse sker derfor automatisk, med mindre aftalen opsiges skriftligt af kunden til LBC-Consult med 60 dages varsel til udgangen af indværende periode. Hvis aftalen misligeholdes af kunden og derfor opsiges uden varsel af LBC-Consult, vil der ikke ske refusion for den resterende periode. Hvis kunden fortryder bestillingen inden LBC-Consult har påbegyndt oprettelsen, vil aftalen kunne annulleres uden omkostninger for kunden.

Hvis kunden ikke rettidigt betaler de af LBC-Consult fremsendte fakturaer, har LBC-Consult ret til, efter fremsendelsen af 1. rykkerbrev at indbringe sagen for fogeden med efterfølgende inkasso, herunder lukke oprettede webhoteller,samt tilhørende tjenester. LBC-Consult kan uden varsel opsige lejemål, hvis webstedet/hotellet bruges til ikke tilladte formål jfr. dansk lovgivning. Ved opsigelse af web-hotel/hjemmeside påløber der 995,- kr + moms i lukke-og nedtagnings honorar. Beløbet reguleres årligt pr. 1. Januar. Ved samtidigt Redelegering påløber der 299,- kr + moms i gebyr for Redelegering. Beløbet reguleres årligt pr. 1. Januar.

Exchange server TDC-Hosting, - opsigelse løbende måned + 3 mdr. Lejen betales forud for 6 mdr. ad gangen incl. serveradministration.

 

Betalingsbetingelser.

Betalingfristen er kontant netto 8 dage . Er betalingen ikke modtaget indenfor 8 dage fra faktura dato fremsendes Betalingspåmindelse med rykkergebyr p.t. minimum 150, - kr. Bliver fremsendte rykker ikke betalt herefter inden 8 dage, fremsendes sagen uden yderligere varsel til fogeden med begæring om behandling af sagen, herefter inkassovarsel med påført ny rykkegebyr. Inkassovarslet er også pålagt et gebyr på kr. 150,- kr. Alle sagsomkostninger vedr. inddrivelsen af LBC-Consults tilgodehavender påhviler køberen. LBC-Consult kan hvert år pristalsregulere prisen på service og køb.

 

Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister, og enhver retssag vil efter sælgers valg kunne anlægges ved Retten i Viborg /Vestre Landsret. Voldgift kan aftales.

 

 

LBC - Reparation på eget værksted 

 LBC - Reparation på eget værksted